Spanish Influenza Kills Young Swedish American

Over the years exploring family history and genealogy the story of my Grandmother’s oldest brother, Aron was especially interesting. Aron left Sweden to find opportunities in Portland Oregon after working in the family Deli business in Sollefteå. He became Swedish American moving back and forth. The following image comes from a local Swedish newspaper account of the events: funeral service, burial, tributes. Below the image is a line by line translation describing a grand celebration of his life in response to the sadness of the occasion. I believe this is vivid history describing both the character of Aron, the detail provides a Swedish society funeral for a prominent citizen, very well admired. Translated by Rev Elisabet Högberg with thanks.

Dödsfall – Death notice

Aron Källgren

Ett dödsfall som väckt sorg och förstämning i vida kretsar inom vårt samhälle,
One death that has aroused grief and gloom in wide circles within our community

inträffade i tisdags middag, då handlaren Aron Källgren härstädes avled i 
occured Tuesday noon, when the merchant Aron Källsgren in this place diseaced

sitt hem efter att något över en vecka ha legat in sjuknad i spanska sjukan. 
in his home after slightlt more than a week as been disabled due to the spanish disease.

Den 10e dennes lades han på sjukbädden och genast från början inträdde 
The 10th of this month he layed down in his sickbed and immediately entered

hög feber, medan tillståndet hela tiden varit allvarsamt. 
hich feber, while his condition was constantly troublesome. 

Den bästa läkarevård kunde icke heller uträtta något mot allhärjaren utan 
Not even the best medical assistance could achieve anything against the all tavage, but

på tisdagen kom döden lugnt och stilla.
on Tuesday death came peacefully and calm.

Aron Källgren var född här i Sollefteå den 8 september 1885 och son 
Aron Källgren was born here in Sollefteå on september 8th 1885 and as son of 

till handlaren Aug. Källgren härstädes och hans maka.
the merchant Aug. Källgren in this place and his spouce.

Efter skolstudier i Sollefteå och Östersund inträdde han i familjens affär,
After school studies in Sollefteå and Östersund he entered the family business,

i vars ledning han under en följd av år tagit verksam del. 
in which he was an active part of the executive leadership for a number of years. 

Under tvenne olika perioder har han också vistats i Amerika, 
During two different periods he has also stayed in America,

senast anställd i en större affär i Portland. (Oregon).
most recently in a bigger store in Portland (Oregaon).

Vid Aron Källgrens bår stå, som nyss antyddes,
By Aron Källgrens barrow, stand, as just implied, 

en stor skara vänner och bekanta som djupt beklaga hans,
a great crowd of friends and acquantances who deeply regret his,

mänskligt att se, alltför tidiga bortgång. 
from a human perspective, his much too early passing. 

Ty Aron Källgren hade många vänner. 
Because Aron Källgren had many friends.

Hans levnadsfriska och hurtiga väsen, hans vänfasthet och varma hjärta
His healthy, life approving and brisk being, his loyaltly of friends and his warm heart

spredo solsken i vänkretsen och därför skall också hans ljusa minne
spread sumshine in the circle of friends and therefor shall the light memory of him  

länge leva kvar bland dem, som haft förmånen av hans vänskap.
live long among those who have had the privilege of his friendship.

Med Aron Källgrens bortgång gör särskilt idrotten i Sollefteå en 
With Aron Källgrens passing particularly sports in Sollefteå makes a 

kännbar förlust. Den avlidne var en av Sollefteå gymnastik. 
palpable loss. The passed was one of the eldest and most active members of 

Och idrottsföreningens äldsta och verksammaste medlemmar, 
Sollefteå Gymnasics and sports association,

mångårig styrelseledamot och vid sin död föreningens vice ordförande. 
board member for many years and at the time of his passing it´s vice chairman.

Han har dessutom tillhört styrelsen för Västernorrlands idrottsförbund. 
Also he was a member of the Board of Västernorrland´s sports association.

Den som samarbetat med honom härutinnan kan icke nog uppskatta
The person who cooperated with him within any connection can not enough 

hans förtjänster om idrotten nom vårt samhälle.
appreciate his qualities within sports in our community. 

Under perioder av overksamhet inom föreningen var det alltid
In periods of low acticity in the association it was always 

Aron Källgren som tog initiativet till någon tävling eller dyl. 
Aron Källgren who would initiate some competition of such,

och i synnerhet låg skolungdomens vinteridrott honom varmt om hjärtat. 
and particularly was school youth winter sports close to his heart.  

Även i fråga om föreningens basarer tog han verksam del och undandrog
Also when it comes to the associations bazars he took active part and would 

sig aldrig något arbete härutinnan. 
never withdraw from any effort within this.

Han var i övrigt en av initiativtagarna till den på sin tid så
Beyond this he was one of those who initiated the at that time so 

utmärkta bobsleighbanan å Hallstaberget. 
splendid bob sleigh slope at the Hallsta Mountain. 

Närmast sörjes den hänsovne av föräldrar och syskon.
Closest mourning to the passed are parents and sibblings.

Vår Käre Aronfödd den 8 september 1885
Our dear Aron born on september 8 1885

avled stilla idag kl 2.45 em innerligt saknad av oss, 
calmly passed today 2.45 em deeply missed by us,

mor och far och syskon, 
mother, father and sibblings,

släktingar och många vänner.
relatives and many friends.

Sollefteå den 20e maj1919.
Sollefteå may 20th 1919.

IDA och AUG. Källgren 
f Pettersson
Hanna och Knut, Carl, Ester, Maja, Oscar, Lisa.

Jordfästningen äger rum 
The burial will take place

i Sollefteå Kyrka söndagen 25 maj 4 em. 
in Sollefteå Church Sunday may 25th 4 em.

En gripande sorgehögtid
A seized celebration of grief

ägde på söndag middag rum å Sollefteå kyrkogård,
took place Sunday afternoon at Sollefteå churchyard 

då stoftet efter avlidne handlaren Aron Källgren vigdes till gravens ro
when the dust of the passed merchant Aron Källgren was wedded to the peace of the grave 

i närvaro av en synnerligen stor skara vänner och bekanta,
in the presence of a particularly great crowd of friends and acquianted, 

vittnande om de sympatier den avlidne i livstiden tillvunnit sig i stora kretsar.
wittnesing of the sympaties the passed in his lkife had won in big circles.  

Kistan hade redan på torsdagen nedsänkts i familjegraven
The cauffin had already on the Thursday been lowered into the family grave 

å nya kyrkogården och kring denna samlades nu anförvanter och andra.
at the new cemetary and around this now gathered associated and others.

Sedan Sollefteå allmänna sångförening sjunget ”Ljuvt är att hamna” samt 
When The Sollefteå official singing association had sung ”Lovely to harbour” and

”Stilla skuggor” och psalmen 14:1 sjungits unisont 
”Still shadows” and the psalm 14:1 was sung unisonely

framträdde prosten Åkerberg till graven och
the minister Åkerberg approached the grave and helt the following 

höll följande varmhjärtade dödsbetraktelse.
warm hearted observation of death:

Molnen våra blickar stänga
The clowds close our sight

vanmakt tecknar våra spår
dispair describe our tracks

men till allt hans blickar tränga
but to everything his sight will reach

överallt hans makt förmår.
everyplace his power is able.

Stilla är hans gång och säker
peaceful is is step and sure

som de milda stjärnors gång.
like the orbit of the mild stars.

Våra hjärtans sår han läker
He heals the wounds of our hearts 

löser våra bördors tvång,
looses the force or our burdens

endast vi de bud hörsamma
solely du be hear the commendments

som han skrev i våra bröst
that he wrote in our chests

och det nådens ord anamma
and the word of grace embrace

som är själens ljus och tröst. Amen.
which is the ligh and comfort of the soul. Amen

Herre du är vår tillflykt från släkte till släkte.
Lord you are our refuge from generation to generation. 

När Aron Källgrens stoft för några dagar sedan nedsänktes i graven 
When the dust of Aron Källgren a few days ago was lowered into the grave

lästes den 90 psalmen i psaltaren som börjar: Herre, du är vår tillflykt. 
the psalmist´s 90th psalm was read, which startd: Lord, you are our refuge.

Jag har känt det så som om vi också idag, 
I felt it as if we also today,

då vi skola viga hans stoft till gravens vila och uppståndelsens förbidan, 
when we shall wed his ashes to the rest of the grave and the ecspected resurrection

icke kunna finna något ord att stanna inför, 
could find any word to retreat to 

som vi bättre behöva än just detta: Herre du är vår tillflykt.
that we need more than just that: Lord you are our refuge.

Det är ju så, inte minst i den stund, som nu är, då allt vacklar, då vi vandra,
Because it is that moment, which is now, when everythings trembles, that we 

som på ett gungfly,
walk as were we on a quagmire 

då den ena överraskanden händelsen efter den andra möter oss, 
when one overwhelming incident after the other meet us,

att vi behöva en tillflyktsort, behöva något som är fast och visst och säkert, 
that we do need a refuge, need something which is firm, secure and safe,

att gripa om, att hålla oss fast vid.
to grasp and to hold on to. 

Alldeles särskilt behöva vi detta, då vi ställas ansikte mot ansikte med döden, 
Particularly we need this, when we are put face to face with death,

antingen  det nu är fråga om vår egen eller våra kära anhörigas, våra vänners
be it either our own or that of our beloved family, our friend´s death. 

död. Inför döden uppstår så många tankar och frågor, 
Facing death so many thought and questions emerge,

inför döden kommer så mycken tvekan och ovisshet.
facing death comes so much of hesitation and uncertainty.

Då är det gott att hava ett ord, sådant som detta att lita till: 
That when it is good to have a word such as this to trust:

Herre, du är vår tillflykt
Lord, you are our refuge. 

Han, och han ensam, förmår göra och giva vad vi behöva:
He, and he alone, can do and can give what we do need:

 ”Våra hjärtans sår han läker, löser våra bördors tvång”.
”The wounds of our hearts he heals, he looses the force of our burdens”.

Om vi taga vår tillflykt till honom, 
If we do take our refuge to him,

giver han oss svar på våra ängslande frågor. 
hw gives us answer to our worried questions.

Han visar oss, att hans tankar visserligen icke äro våra tankar, 
He shows us, that his thoughs surely are not our thought,

hans vägar icke våra vägar, men att hans tankar och vägar alltid äro kärlek 
his ways not our ways, but that his thought and ways always are love

och sanning.
and truth. 

Herren kommer aldrig för tidigt eller för sent, utan i den rätta stunden.
The Lord never comes too early or too late, but in the right moment.  

Han slår men han helar ock. 
He strikes bu the also heals.

Han har lust till barmhärtighet och icke till offer.
He want mercy and not sacrifice. 

Herre du är vår tillflykt. 
Lord, your are our refuge.

Det är då det bästa trösteordet för Eder, som nu sörja Aron Källgrens död.
That is THE best word of comfort to you, wjho now do mourn the death of A K. 

Det är idag mors dag, och jag tänker, att Arons mamma, 
Today is mother´s day, and I thing, that Aron´s mother

som ju med en god moders ömma vård 
who with the tender care of a mother

följde Aron från hans födelse till livets slut, 
followed Aron from his birth till the end of life,

idag känner sig särskilt gripen av oro, av sorg. 
today feels particularly struck by worries and sorrow.

Men tänk på detta: Herren är vår tillflykt.
But do think of this: The Lord is our refuge 

Han kan trösta, han kan lindra även moderssorgen.
he can comfort, he can soothe, even the grief of a mother.. 

Vad han gör, förstå Ni, mor, far syskon, anhöriga icke nu, 
what he does, you as mother, father, sibblings, and family, cannot grasp now,

men tag eder tillflykt till Herren, han förstår och han handlar alltid i kärlek.
but du take you refuge to the Lord, he  understands and alwyas acts in love.

Och till honom, Herren vår  Gud och fader i himmelen, 
And to him, the Lord our God and father in heaven,

taga vi nu vår tillflykt, 
we now do take our refuge

överlämna Arons själ åt Guds kärlek och viga hans stoft till gravens frid. 
We surrender the soul of Aron in the love of God and wed his dust to the peace of the grave.

Sedan därpå de tre skovlarna mull fallit och jordfästningen
When after that the three shovels of dirt had fallen and the funeral service  

förrättats i enlighet med ritualen sjöngs psalm 489:6,
was performed according to the ritual, the swedish psalm 489:6 was sung 

varpå sångföreningen sjöng ”över skogen, över sjön” samt ”sov i ro”.
after that the singer association sung ”Over forest, and over lake” and

Under djup rörelse tog därpå anhöriga och vänner farväl av den hänsovne 
”rest in peace”. In deeply  moved  emotions the family and friends took their 

och lade ned kransar på graven. 
farewell of the diseased and put their wreaths of flowers on the grave.

Den stora mängden kransar fyllde två vagnar. 
The great amount of flowers filled to wagons.

Kransar nedlades från bland annat Sollefteås fabriks- och hantverksförening,
Wreaths with greetings came from the Sollefteå industry- and crafts association, 

Sollefteå Köpmannaförening, Kälkbacksklubben, och Sollefteås Gymnastik 
s:s merachants association, the Bob Sleigh club, The S.S gymnastics and sports association, The official Sports club of S,

och Idrottsförening, Sollefteå Allmänna Idrottsklubb, 

arbetspersonalen samt ett antal handelsfirmor. 
the work force and a number of merchant businesses.

Inalles hade sänts ett hundratal kransar och buketter till båren. 
All together about a hundred flower wreaths were delivered to the barrow.  

Den sällsport gripande begravningen gjorde synbarligen ett djupt intryck
The unusually touching funeral service made an apparent deep impression 

på de närvarande. 
on all present.

Published by Donnie: An Admiring Grandson

Living an inspired life modeled after my Grandma Maja, who stepped up as a Swedish immigrant widow and mom of 3, facing America’s Great Depression while demonstrating uncommon grit and valor. I am determined to share her life lessons so she is no longer forgotten. I have a book to share and the reader will preview the entire story by visiting here. You are most welcome.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: